H?zl? ?leti?im buraya t?klayabilirsiniz

?leti?im i?in: +90 312 339 69 60 - 0507 795 24 67

E-fatura E-Ar?iv E-defter E-irsaliye

Datasoftbili?im, E-fatura E-ar?iv'de Gelir dairesine Direk ente?rasyon ile Ente?rat?r Kontür Masraf?ndan ?mür Boyu Kurtulun.

"Kalite; Firman?n kendine güveni, müsterisine sayg?s?d?r." .

iletisime ge?in

Datasoftbili?imNeler Yapar?

 • Ankara Yaz?l?m ?? Orta??

 • Yaz?l?m ??zümleri

 • Yeni nesil B2b Yaz?l?m

 • Destek ve E?itim

 • Ankara Yaz?l?m ürünleri ile uzun y?llard?r ?al??an profesyonel ekibimiz ile Türkiye’nin en deneyimli Enterprice ERP, Deltapro Oto Yedek Par?a Pro?ramlar?na Sat??, Destek ve ??züm sunmaktay?z. Otomotiv sekt?ründe Oto Yedek par?a sat?c?lar? ile Otomotiv ?zel ve Yetkili servislere i? ??zümleri sunmaktay?z. Datasoftbili?im Fark?n? hissettirir ve daimi dostluklar üzerine kurulu bir i? ya?am?n? benimser. Datasoftbili?im Yaz?l?m, Ankara Yaz?l?m Enterprice (ERP) Yaz?l?m'a ait ürün ve yaz?l?mlar?n Sat??, Egitim, Destek, Ve di?er i? ??zümlerini sunmaktay?z. Perakende ve toptan oto yedek par?ac?lar?n?n, bütün i?lemlerini pratik ve detayl? bir ?ekilde; ?oklu ?ube ve depo baz?nda takip etmelerini sa?lamaktad?r. Bunun yan?nda ?oklu marka yedek par?a stoklar?n?n y?netimini, etkin bir ?ekilde ger?ekle?tirir. Oto yedek par?alar?n?n güncel fiyat listelerini kapsamakla birlikte, bu fiyatlar her ay güncellenmektedir.

 • ??inize uygun size ?zel yaz?l?m ??zümleri ile i? yükünüzü hafifletiyoruz. Mevcut muhasebe program?n?za entegre yaz?l?m ??zümleri geli?tirmekteyiz. 30'u a?k?n yaz?l?m ??zümümüzle size ve ?irketinize bilgiyi kolay i?leme, raporlama ve kazan? yolunda tam destek oluyoruz. Yaz?l?m ??zümlerimize ?rnek verecek olursak; E-fatura, E-ar?iv E-defter, E-irsaliye, ?le gelir dairesine direk ente?rasyonu ile sizi ?mür boyu ente?rat?r Kont?r masraf?ndan kurtar?r. Otomotiv Sekter?nde Orjinal Yedek Par?a Fiyat listeleri güncellemeleri yapmaktay?z. ve di?er olarak, teklif y?netimi, B2b, B2c, Beton Santral Y?netimi, Depo y?netimi, ?oklu i?yeri y?netimi vs.

 • Datasoftbili?im, Wole Yaz?l?m ?le birlikte piyasa ihtiyac?na uygun Yeni nesil b2b ve Sanalpos Modülü siz de?erli mü?terilerimize hizmete a?m?? bulunmaktay?z. Otomotiv Sekt?ründe, Piyasada kullan?lmakta olan LOGO, NETS?S, ENTERPR?CE ERP gibi Yaz?l?mlara tam ente?re olarak yeni nesil B2B yaz?l?m?m?z ile mobil andiroid, ?OS, W?NDOWS, MAC gibi yaz?l?mlarda tam olarak g?rsel ve i?levsel olarak B2b sistemimiz sorunsuz ve uy?un olarak ?al??maktad?r. Mü?teri Memnuniyeti ve Profesyonel Hizmet ilkelerini esas alan bir yakla??mla hizmet vermekte olup, uyumlu ve disiplinli ?al??may? ilke edinmi?, sekt?rlerinde kendilerini ispat etmi? olan kurulu?larla ba?ar?l? uygulamalara ve projelere imza atm??t?r.

 • Datasoft Enterprice ürünlerini yeni kullanmaya ba?lam?? ya da uzun y?llard?r kullanan fakat destek ihtiyac? olan ?irketlere en iyi bir ?ekilde hizmet verilmektedir. ?irketlerin ihtiya?lar?na g?re kullan?lan tüm modüllerde destek verildi?i gibi, destek kapsam? sadece belirli modüllerle de s?n?rland?r?labilir. Destek hizmeti kapsam?nda ?irketlerin ya?ad??? problemlerin ??zümünün yan? s?ra, iyile?tirme ve geli?tirme ?al??malar? da yer al?r. Herhangi bir süre?te iyile?tirme yap?lmas? istendi?inde, ihtiya?lar analiz edilerek talep sahibine süre ve maliyet anlam?nda bilgi verilir, kar??l?kl? mutabakata var?ld??? takdirde ilgili ?al??ma ger?ekle?tirilir.

compatibility image
 • Yaz?l?m Geli?tirme; 30'u a?k?n yaz?l?m ??zümümüzle size ve ?irketinize bilgiyi kolay i?leme, raporlama ve kazan? yolunda tam destek oluyoruz.
 • Donan?m/Destek; ?irketlere sadece donan?m sat??? de?il, ayn? zamanda dan??manl?k hizmeti de vermekteyiz. Bu sayede en yeni teknolojilerle zahmetsizce tan???r, i?lerinizi kolayca ve en uygun maliyetle geli?tirmeyi sa?layabilirsiniz.
 • Web Hosting; Sunucumuzdan sa?lad???m?z HOSTING hizmetini sadece kendi mü?terilerimize veririz. B?ylelikle di?er kullan?c?lar?n olu?turdu?u gereksiz trafikten etkilenmez, paran?z?n tam kar??l??? olan mükemmel hizmetin kalitesini ya?ars?n?z.

Datasoftbili?im Hakk?ndaDuyurular

Enterprice Erp yaz?l?ma, deltapro ve ?nfiniti Programlar?ndan Ge?i?lerde yüzde 50 iskonto yaparak datalar?n?z? sorunsuz bir ?ekilde aktar?yoruz.Teknik destek ve bilgi almak i?in ileti?ime ge?iniz. ! -> 16.08.2018, Per?embe 15:06
Datasoftbili?im, Wole yaz?l?m ile piyasada kullan?lmakta olan b2b sistemlerinin yetersizliklerinden ve sorunlar?ndan kaynaklanan mü?teri memnuniyetini yükseltmek i?in piyasaya yeni nesil b2b ve yeni nesil Sanal pos modülünü ??karm??t?r. Bu ürün piyasada kullan?lan LOGO, NETS?S, ENTERPR?CE ERP sistemleri ile Tam olarak uyumlu ?al??maktad?r. ! -> 16.08.2018, Per?embe 15:06
Ankara Yaz?l?m ile ?? ortakl??? ile piyasada Kullanm?? oldugunuz logo, Eta, Netsis, Vega, Ak?nsoft, Deltapro, ?nfiniti vs gibi tüm programlar? gelir dairesine arada entegrat?r olmadan direk olarak ba?l?yoruz. Bu ama? ile Gelir dairesine faturalar?n?z ?mür boyu ücretsiz gelip gidiyor. e-fatura e-ra?iv e-irsaliye i?in lütfen ileti?ime ge?iniz. http://www.datasoftbilisim.com/e-fatura-e-ar?iv -> 16 Agustos 2018, Per?embe 11:10
Microsoft,Windows XP i?in 12 y?l boyunca destek sundu. Ancak art?k, yeni ve harika deneyimler sunabilmek i?in donan?m ve yaz?l?m ortaklar?m?zla birlikte kaynaklar?m?z? daha yeni teknolojilere yat?rma zaman?m?z geldi. Bundan dolay?, Windows XP i?in bilgisayar?n?z?n korunmas?na yard?mc? olan otomatik güncellemeler dahil teknik yard?m art?k sunulmamaktad?r. http://www.datasoftbilisim.com/blog/5/windows-xp-destegi-sona-erdi -> 16 Ekim 2014, Per?embe 11:10
Yeni sitemiz beta yay?n?na ba?lam??t?r, e?er kar??la?t???n?z hatalar olursa bize bildirmekten lütfen ?ekinmeyiniz. -> 26 Pazartesi 2018, 14:12

Bi sorunuz mu var?

Destek ekibimiz ile ileti?ime ge?erek sorular?n?za cevap bulabilirsiniz.

?leti?im Formu