H?zl? mesaj g?ndermek i?in buraya t?klayabilirsiniz

?leti?im i?in: +90 850 304 86 54

Logo ürünleri Kurulumlar?

  • Tarih: 4 ?ubat 2014, Sal? 16:02
  • Etiketler: Tiger Enterprise kurulumu, Tiger Plus kurulumu, Go Plus kurulumu,Go kurulumu
Logo programlar?n?n yüklemesi i?in kullan?lacak,setup dosyalar? ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yap?l?r. 

?rne?in "Kobi" ürünleri i?in;

ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/klas?ründen istenilen güncel versiyonlara ula??labilir. Bu kurulum doküman?nda kurulum i?lemlerinde ?rnekler "Go Plus" ürünü üzerinden yap?lm??t?r. Kurulum i?lemleri, di?er tüm ürünlerimiz i?in de ayn? ?ekilde yap?lmaktad?r. 

Logo ürünlerinin kurulumu, kurulum i?in yetkilendirilmi? olan i? ortaklar?m?z arac?l???yla yap?l?r. ?? ortaklar?m?z?n, FTP'den indirilen program?n kurulabilmesi i?in ürüne ait "Lisans Anahtar?" n? temin etmi? olmalar? gerekir. Logo'dan "Lisans anahtar?" talep etmek i?in; Logosphere sistemine bayi kullan?c? ad? ve ?ifresi ile ba?lan?l?p, sipari? giri?i yap?lmal?d?r. 

Logosphere üzerinden "Lisans Anahtar?" i?lemleri:

http://logosphere.logo.com.tr/ adresine ilgili bayi kullan?c? kodu ile giri? yap?l?r. 

Sipari?i girilen ürün i?in olu?turulan "Lisans Anahtar?"n?n kurulabilmesi i?in; Logo taraf?ndan "Onay"lanm?? olmas? ve "?? orta??" taraf?ndan mü?teriye ??k?? i?leminin yap?lm?? olmas? gerekir. Edinilen lisans anahtar?yla ftp://download.logo.com.tr üzerinden indirilen mevcut ürünün "Setup.exe" dosyas? ?al??t?r?l?r. Kurulum ekran?nda; kurulum süresince size yard?mc? olacak "InstallShield Sihirbaz?" devreye girer.

Sihirbazin devreye girmesiyle ileri tu?uyla yükleme i?lemine ge?ilir.

Sipari?i girilen ürün i?in olu?turulan "Lisans Anahtar?"n?n kurulabilmesi i?in; Logo taraf?ndan "Onay"lanm?? olmas? ve "?? orta??" taraf?ndan mü?teriye ??k?? i?leminin yap?lm?? olmas? gerekir. 

Edinilen lisans anahtar?yla ftp://download.logo.com.tr üzerinden indirilen mevcut ürünün "Setup.exe" dosyas? ?al??t?r?l?r. Kurulum ekran?nda; kurulum süresince size yard?mc? olacak "InstallShield Sihirbaz?" devreye girer. 

Sihirbaz?n devreye girmesiyle ileri tu?uyla yükleme i?lemine ge?ilir.

Kurulumun "Yükleme Türü" ekran?nda ; "ürün Kurü", "Versiyonu Güncelle" ve "Deneme Paketi Kur" se?enekleri yer al?. ulumu, versiyon de?i?ikli?i ve deneme paket kurulumu se?enekleri yer al?r.
ürünü Kur: ?lgili lisans anahtar?na ait paketin kurulumu,Versiyon Güncelle: Yüklü olan program?n yeni versiyonunun yüklemesi, (GO Plus Versiyon de?i?imi dosyalar?na da di?er setup dosyalar?n?n bulundu?u ftp://download.logo.com.tr/Windows/KOBI/GUNCEL/GO_PLUS/ adresinden ula??labilir. Yükleme yap?lmak istenen versiyona ait kurulum dosyalar? (Setup.exe) bu adresten al?n?p, kopyalanmal?d?r. Kopyalama i?lemi sonras?nda setup.exe ?al??t?r?larak kurulum yap?l?r.) 
Deneme Paketi Kur: K?s?tl? kullan?m i?in üretilmi? programlar?n kurulumu i?in kullan?l?r. Deneme paketleri kay?t ve süre k?s?t? vard?r.

Kurulum i?in yükleme türü se?ildikten sonra, lisans anahtar? girilir. Lisans anahtar? kopyalanm?? ise sol alt k??edeki "Anahtar? Yap??t?r" butonuyla manuel yazmaya gerek kalmadan otomatik yap??t?r?labilir.

Lisans anahtar? giri?i yap?l?p, ileri tu?una bas?ld?ktan sonra "Hedef Konumu Se?" ekran?na ula??l?r. Bu ekranda GO PLUS program?n?n yüklenece?i klas?r se?ilmelidir.

?nde?er olarak program?n yüklenece?i klas?r olarak C:Program FilesLOGO GO PLUS listelenir. ?stenirse bu klas?r ad? "G?ZAT" butonuna bas?larak listeden mevcut klas?rlerden birisi se?ilerek de?i?tirilebilir veya düzenlenebilir.

Hedef konumu se?tikten sonra "?leri" tu?u ile devam edildi?inde kar??m?za gelen ekranda "Offline yükleme" ile ilgili se?enek yer al?r. Offline Yükleme : sunucu bilgisayar? internete ba?lama zorunlulu?u olmadan, internete ba?lanabilen bir terminal kullan?larak yükleme yap?lmas?d?r. Sunucu üzerine program?n network payla??m? kullan?larak yüklenir.
Yüklemenin yap?laca?? sunucunun internete eri?imi mümkün de?ilse, offline yükleme yap?lmas? gerekmektedir. E?er sunucu internete eri?tirilebiliyorsa, i?lem ad?mlar?n?n kolayl??? ve yüklemenin k?sa sürede sonu?lanmas? i?in ?nerdi?imiz; offline yükleme tercih edilmeden yükleme i?lemine devam edilmesidir.

Yetkili ?? Orta?? Bilgileri ekran?nda ; yükleme yapacak i? orta?? yetkilisine ait bilgilerin giri?i yap?lmal?d?r.

?? orta??na ait bilgi giri?lerinin tamamlanmas?ndan sonra, program?n yüklenece?i mü?teri ve mü?teri yetkilisi bilgileri girilmelidir. ?lgili lisans anahtar? ile ?nce ilgili mü?teriye daha ?nceden bir yükleme yap?ld?ysa "Mü?teri Bilgileri" formu dolu olarak listelenecektir.

Mü?teri bilgilerinin tamamland?ktan sonra "Aktivasyon" b?lümüne ula??l?r. Aktivasyon ekran?nda ileri dü?mesine t?klanmadan "?nternet ba?lant?s?" kontrol edilmelidir.

Lisans Server Bilgileri ekran?nda, sistem otomatik olarak sunucu ve port bilgilerini ?n de?er olarak listeler. De?i?iklik yapmadan devam etmek i?in ileri tu?u t?klan?r.

Lisans server bilgilerinin girilip, devam edilmesinden sonra yükleme ba?layacak ve program dosyalar? kopyalanacakt?r.

Kurulumun son a?amas?nda ilgili anahtar ile kurulan i?erik "Kurulu Lisanslar" ekran?nda listelenir. Tamam t?klanarak devam edilir.

?lgili lisans anahtar?n?n kurulumundan sonra; kullan?c? artt?r?m?, ek modül v.b. ek kurulumlar yap?lacaksa; "Modül aktivasyonu yapmak istiyorum" se?ene?i t?klanarak di?er ek paketlerin aktivasyonu yap?labilir. Modül aktivasyonunda ek modüller ya da paketlere ait lisans ahantar? girilerek aktivasyon yap?l?r. Ba?ka bir ek paket yüklenmeyecekse "Son" dü?mesi t?klanarak kurulum tamamlan?r.

replica watches uk| rolex replica uk| replica watches uk| hublot replica| replica watches|